Fördelar med att använda regelverket Avtal för fastighetsförvaltning (AFF)

Att välja att handla upp fastighetsförvaltningsrelaterade tjänster på Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) strukturen innebär en stor fördel då kontrakten blir tydliga och beställaren kan välja om kontraktet som handlas upp ska omfatta alla tjänster som kan knytas till en fastighet eller endast delar. En annan fördel att utgå från AFF-regelverket är att det är just är branschöverenskommelse som har tagits fram i samråd genom föreningen AFF-forum där såväl beställare som leverantörer av dessa tjänster finns representerade. Detta borgar för att det finns en grundläggande balans i kontrakten mellan beställare och leverantör vilket är viktigt om utförandet av kontraktet ska bli bra.

Vi har erfarenhet av både den nya och gamla strukturen och är införstådda med de senaste och tidigare versionerna av regelverket ABBFF15 och AFF definitionerna.

Ingående delar i Avtal för fastighetsförvaltning (AFF)

Regelverket innehåller ramverk för att utforma kompletta kontrakt för förvaltningsentreprenader med tydliga kontraktsvillkor och tillhörande definitioner.

De fastighetsanknutna tjänsteområden som ingår i nuvarande regelverk är tjänster kopplade till verksamhetsledning, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, städning, verksamhetsservice, säkerhet, kundtjänst, mat och dryck samt ekonomi. SOCAB har tillgång till resurser som har erfarenhet och kompetens kopplade till de flesta områdena och utformar gärna i samråd med kund vad som kan vara en lämplig omfattning för en upphandling av en förvaltningsentreprenad utifrån kundens förutsättningar och vad marknaden kan erbjuda.

Lyfta gamla kontrakt till den nya strukturen inom avtal för fastighetsförvaltning (AFF)

En del av våra kunder har använt sig av regelverket inom Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) under lång tid vilket kan innebära att ett tidigare kontrakt kan vara utformat på den gamla Aff-strukturen. Vi hjälper gärna till att lyfta de gamla kontrakten till den senaste strukturen genom att sortera in rätt information i rätt dokument i den nya strukturen eller om ni har grundmallar som behöver uppdateras. I samband med sådana uppdrag kan vi även komma med förslag på möjliga förbättringar om vi identifierar sådana.

CASE En konsult berättar...
Jessica Midelf
VD

Upphandling av drift och underhåll av värme- och ventilationssystem

Just nu arbetar jag med en kommun och hjälper dem att upphandla drift och avhjälpande underhåll för värme och ventilation i de kommunägda fastigheterna såsom vårdboenden, skolor, förskolor och idrottsanläggningar. För mig känns det extra viktigt att kraven i kontraktet och på den kommande leverantören blir rätt så att kommunen inte riskerar att ett äldreboende står utan ventilation under onödigt lång tid, det gäller verkligen att tänka till och försöka förutse vad de kontraktsvillkor jag utformar kan få för konsekvenser i praktiken. Samtidigt som jag arbetar fram kraven i nära samråd med min trevliga beställare så passar jag på att lyfta dokumenten till den nya strukturen av Avtal för fastighetsförvaltning (AFF), vilket känns bra då det kommer att öka kvaliteten och transparensen i det nya kontraktet.

Behöver du tydliga avtal för fastighetsförvaltning?

Boka ett möte